Algemene Leveringsvoorwaarden Art of Concepting


Art of Concepting heeft tot doel om adviezen te verlenen op het terrein van product- en procestechnologie in de voedingsmiddelenindustrie, het verzorgen van trainingen en coaching, het verlenen van adviezen op het terrein van (strategische) marketing en het (doen) uitvoeren van (marketing)communicatie in tekst, beeld, film en geluid. Voor zover tussen Art of Concepting en een client niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden bij uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden van Art of Concepting .

1. Alle werkzaamheden ten behoeve van client worden na overleg met en in opdracht van de client en na goedkeuring door Art of Concepting volgens het geldende uurtarief alsmede de voor uitvoering noodzakelijke kosten in rekening gebracht.

2. Art of Concepting stelt de client voordat een zaak in behandeling wordt genomen van het betreffende uurtarief op de hoogte. In dit uurtarief zijn niet begrepen de overige kosten, zoals reiskosten, verblijfskosten, gebruik van apparatuur. Deze kosten zullen afzonderlijk en gespecificeerd aan de client in rekening worden gebracht op het moment dat deze kosten verschuldigd zijn.

3. Alle opdrachten van clienten beschouwt Art of Concepting als uitsluitend aan hem gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling treft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Art of Concepting is gerechtigd om, alvorens tot verdere werkzaamheden over te gaan, een voorschotnota te sturen die per omgaande dient te worden voldaan.

5. Betaling van alle facturen dient zonder korting, beroep op verrekening of opschorting plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling behoudt Art of Concepting zich het recht voor om het verlenen van adviezen en/of het uitvoeren van andere werkzaamheden op te schorten. Indien de client niet op tijd of niet volledig tot betaling van de toegezonden facturen overgaat, dan zal de client de wettelijke rente verschuldigd zijn. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de client waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 200,-.

6. Art of Concepting is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de client, gebruik te maken van de bemiddeling of diensten van door hem ingeschakelde en in zijn opdracht werkende derden, indien een juiste of efficiente uitvoering van de opdracht voor de client, zulks naar het oordeel van Art of Concepting wenselijk maakt. Art of Concepting zal, ingeval in het kader van een opdracht derden worden ingeschakeld, bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

7. Art of Concepting is altijd gerechtigd om het geven van advies te weigeren ofwel zich tussentijds aan een opdracht te onttrekken.

8. De client vrijwaart Art of Concepting tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de client zijn verricht.

9. Client zal alle voor advisering en voor het verrichten van werkzaamheden benodigde gegevens verschaffen. Art of Concepting is niet aansprakelijk voor de door hem gegeven adviezen indien deze zijn gedaan op basis van door de client onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.

10. Art of Concepting zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken professionele dienstverlener mag worden verwacht. Indien de client aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Art of Concepting die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Art of Concepting voor die schade slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Art of Concepting wordt uitgekeerd. Voor zover geen uitkering van verzekeraars plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de Art of Concepting beperkt tot een maximum van driemaal het factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van Art of Concepting sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten behoeve van de door Art of Concepting ingeschakelde derden, die derhalve een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.

11. Art of Concepting is gerechtigd een dienst te wijzigen, uit te breiden dan wel te beeindigen.

12. Art of Concepting staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail of faxbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

13. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

14. Art of Concepting is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

15. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Art of Concepting geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

16. Op alle door Art of Concepting verrichte werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.

17. In geval van geschillen tussen de client en Art of Concepting zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hierboven bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil woorden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Art of Concepting zijn vestigingsplaats heeft.